SLO

Javno povabilo k oddaji ponudb: slovenski kalkulator ekološkega odtisa / Public invitation to submit offers: Slovenian Ecological Footprint Calculator

14.09.2020
Javno povabilo k oddaji ponudb za storitve priprave slovenskega kalkulatorja ekološkega odtisa.

Public invitation to submit offers for preforming the service of preparation of the Slovenian Ecological Footprint Calculator.


*Posodobljeno/updated: 25. 9. 2020

Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj, Gregorčičeva ulica 7, 1000 Ljubljana, matična št.: 7085184000, ki ga zastopa direktor Tomaž Gorenc (v nadaljevanju naročnik) na podlagi 4. člena Pravilnika o naročanju in 4. člena pogodbe o sofinanciranju projekta ClimAware objavlja

JAVNO POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA STORITEV PRIPRAVE SLOVENSKEGA KALKULATORJA EKOLOŠKEGA ODTISA

1. Opis predmeta javnega povabila
Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj, v nadaljevanju naročnik, od 1. 7. 2020 izvaja projekt ClimAware, ki je del Evropske podnebne iniciative – European Climate Initiative (EUKI). EUKI je finančni inštrument nemškega zveznega ministrstva za okolje, ohranjanje narave in nuklearno varnost – German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU), v njegovem imenu pa selekcijo in nadzor implementacije projektov izvaja Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Naročnik bo moral o postopku javnega povabila in izboru poročati financerju projekta, zato je razpisna dokumentacija pripravljena v slovenskem in angleškem jeziku. Okvirna vrednost javnega povabila je 20.000,00 €.

Naročnik namerava v okviru projekta ClimAware vzpostaviti slovenski kalkulator ekološkega odtisa, ki bo razvit za uporabo s strani prebivalcev Slovenije in bo integriran v spletno stran projekta . Naročnik želi s tem javnim povabilom zbrati ponudbe za storitev priprave slovenskega kalkulatorja ekološkega odtisa, ki mora vsebovati ali imeti sledeče lastnosti:
a) Prilagojeno tehnologijo in informacijski sistem za verificiran izračun ekološkega odtisa (spletna stran, ki zbira uporabnikove demografske podatke, in zaledni sistem, ki omogoča zbiranje in izvoz uporabniških podatkov).
b) Prilagojen uporabniški vmesnik, tako da je enostaven in privlačen za uporabo katerekoli demografske skupine v Sloveniji.
c) Smernice uporabnike za samooceno porabe virov za določene kategorije (npr. kje najti podatke o zelenih virih električne energije ipd.).
d) Oblikovana grafična podoba slovenskega kalkulatorja ekološkega odtisa

2. Pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika
Ponudnik storitve mora izpolnjevati sledeče pogoje:
- v lasti mora imeti tehnologijo, ki mu bo omogočala razvoj slovenskega kalkulatorja ekološkega odtisa;
- izkazovati mora strokovno usposobljenost na področju metodologije ekološkega odtisa za razvoj slovenskega kalkulatorja ekološkega odtisa;
- imeti mora stabilen ekonomski in finančni položaj, tako da je sposoben založiti sredstva za razvoj tehnologije, ki je predmet tega javnega povabila;
- ponudnik storitev mora zagotoviti, da bo končni porabnik prejetih sredstev.

3. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika
Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika, ki bo izkazoval najboljše razmerje med kakovostjo in ceno, na podlagi v nadaljevanju opisanih kriterijev.

Ponudnik bo v ponudbi za svoje storitve izkazoval načela gospodarnosti (v specifikaciji stroškov) in učinkovitosti (ustrezno sorazmerje med stroški in opravljenimi storitvami ter časovnico opravljanja storitev).

a) Ponudnik mora izkazovati kakovost svojih storitev (na podlagi dokazil o preteklih opravljenih storitvah), vključno s predstavitvijo svojih tehničnih prednosti.
b) Ponudnik mora zagotoviti estetske in funkcionalne lastnosti slovenskega kalkulatorja ekološkega odtisa (SKEO).
c) Ponudnik bo zagotovil ustrezno oblikovanje uporabniškega vmesnika SKEO, ki bo privlačen za uporabo katerekoli demografske skupine v Sloveniji.
d) Ponudnik bo izkazal organiziranost, usposobljenost in izkušenost osebja, ki bo izvedlo storitev, kar bo dokazoval z opisi svojega osebja.
e) Ponudnik bo na naročnika prenesel materialne avtorske pravice in zagotovil, da se bo SKEO uporabljal izključno v okviru in za namene projekta ClimAware. Ponudnik se z oddajo ponudbe strinja, da lahko naročnik GIZ-u dodeli nepreklicno, ne-ekskluzivno in prenosljivo pravico do uporabe tehnologije in produkta, ki bo rezultat tega javnega povabila. Vse obstoječe pravice intelektualne lastnine, ki jih je ponudnik storitev zasnoval ali ustvaril pred podpisom pogodbe na podlagi oddane ponudbe na javno povabilo, ostanejo intelektualna lastnina ponudnika storitev (»ozadje intelektualne lastnine«). Naročnik in projekt ClimAware bosta pridobila pravico do uporabe »ozadja intelektualne lastnine«, ki bo integrirano v spletno stran projekta kot vtičnik, vendar ne bosta pooblaščena za podelitev nadaljnjih licenc.
f) Ponudnik bo delo dokončal do 1. 12. 2020 (razvil SKEO, ga integriral v spletno stran projekta ClimAware in izvedel enomesečno testiranje).
g) Ponudnik bo zagotavljal brezplačno tehnično pomoč in poskrbel za morebitne tehnične popravke v zvezi s SKEO do formalnega zaključka projekta ClimAware, to je do 31. 12. 2022.

4. Ponudba
Dokumentacijo ponudbe sestavlja v celoti izpolnjen obrazec, ki je sestavni del tega javnega povabila, z vsemi izjavami ter v obrazcu zahtevanimi dokazili.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da so priložene kopije dokumentov enake originalom. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

4.1 Jezik ponudbe
Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem ali angleškem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti ali v slovenskem ali angleškem jeziku.

4.2 Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati najmanj do 31. 12. 2022. V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

4.3 Stroški v zvezi s ponudbo
Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

5. Način in rok oddaje ponudbe
Zainteresirani ponudniki oddajo dokumentacijo ponudbe, ki je navedena v 4. točki tega javnega povabila, v elektronski obliki in sicer tako, da jo pošljejo na elektronski naslov info@imztr.si z naslovom sporočila »Ponudba za javno povabilo SKEO« do 5. 10. 2020, do 24.00 CEST.

6. Odpiranje prejetih ponudb in način izbora
Naročnik bo pravočasno prispele ponudbe odpiral 6. 10. 2020. Izbor bo potekal v dveh krogih: v 1. krogu bo naročnik pregledal vse pravočasno prispele ponudbe in izbral tiste, ki v celoti izpolnjujejo zahteve naročnika. Izbrane ponudnike iz 1. kroga bo naročnik povabil k osebni predstavitvi njihovih oddanih ponudb. Prvi krog izbora bo zaključen predvidoma do 8. 10. 2020, drugi krog pa predvidoma do 14. 10. 2020. Pri končnem izboru naročnik izbere najugodnejšega ponudnika na podlagi meril, navedenih v tem povabilu k oddaji ponudb. Izbor ponudnika je dokončen, ko ga potrdi direktor naročnika.

7. Obveščanje o izboru ponudnika in sklenitev pogodbe z izbranim ponudnikom
Ponudnik bo o izboru obveščen preko elektronske pošte, in sicer na naslov kontaktne osebe, ki jo bo navedel v dokumentaciji ponudbe. Pogodba z izbranim ponudnikom bo sklenjena predvidoma do 15. 10. 2020.

PRIJAVNI OBRAZEC

1 Razvoj spletne strani projekta ni predmet tega javnega povabila.
2 Za postopek integracije SKEO v spletno stran projekta bo ponudnik sodeloval z naročnikom in njegovim razvijalcem spletne strani projekta.Institute for Youth Participation, Health and Sustainable development, Gregorčičeva ulica 7, 1000 Ljubljana, registration no.: 7085184000, represented by director Tomaž Gorenc (in continuation contracting authority) based on Article 4 of the Rules of the Procurement and based on Article 4 of the contract on co-financing of the ClimAware project publishes a


PUBLIC INVITATION TO SUBMIT OFFERS FOR PERFORMING THE SERVICE OF PREPARATION OF THE SLOVENIAN ECOLOGICAL FOOTPRINT CALCULATOR

1. Description of the subject of the public invitation
The Institute for Youth Participation, Health and Sustainable Development, hereinafter referred to as the contracting authority, has been implementing the ClimAware project since 1 July 2020, which is part of the European Climate Initiative (EUKI). EUKI is a financial instrument of the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU), and on its behalf the selection and supervision of project implementation is carried out by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. The contracting authority will have to report on the public invitation procedure and selection to the project financier, so the tender documentation is prepared in Slovene and English. The approximate value of the public invitation is 20.000,00 €.

Within the ClimAware project, the contracting authority intends to establish a Slovenian ecological footprint calculator (SEFC), which will be developed to be used by Slovenian residents and will be integrated into the project website . With this public invitation, the contracting authority wishes to collect offers for the service of preparation of the Slovenian ecological footprint calculator, which must contain or have the following characteristics:
a) Adapted technology and information system for verified ecological footprint calculation (an online page collecting user’s demographic data and a backend system enabling the collection and export of user data).
b) Customized user interface so that it is easy and attractive for use by any demographic group in Slovenia
c) User guidelines for their self-assessment of resource consumption for specific categories (e. g. where to find data on green sources of their electricity etc.)
d) Designed graphics of the Slovenian ecological footprint calculator

2. Conditions for the recognition of the service provider's ability
The service provider must meet the following conditions:
- They must own the technology that will enable them to develop the Slovenian ecological footprint calculator (SEFC);
- They must demonstrate professional competence on the ecological footprint methodology and for the development of the Slovenian ecological footprint calculator;
- They must have a stable economic and financial position to be able to allocate their own funds for the development of the technology that is the subject of this public invitation;
- The service provider must ensure they will be the final recipient of the funds received.

3. Criteria for selection of the most favourable service provider
The contracting authority will select the most favourable service provider who will demonstrate the best ratio between quality and price, based on the criteria described below.

In the offer for its services, the provider will demonstrate the principles of economy (in the cost specification) and efficiency (appropriate ratio between costs and services provided and the timetable for the provision of services).

a) The service provider must demonstrate the quality of their services (based on evidence of past services provided), including a presentation of their technical advantages.
b) The service provider must ensure the aesthetic and functional properties of the Slovenian ecological footprint calculator (SEFC).
c) The service provider will ensure the appropriate design of the SEFC user interface, which will be attractive for the use of any demographic group within Slovenia.
d) The service provider will demonstrate good organization, qualification and experience of the staff that will perform the service, as evidenced by descriptions of their staff.
e) The service provider will transfer material copyrights to the contracting authority and ensure that SEFC will be used exclusively within and for the purposes of the ClimAware project. By submitting an offer, the service provider agrees that the contracting authority may grant GIZ an irrevocable, non-exclusive and transferable right to use the technology and product that will result from this public invitation. All existing intellectual property rights conceived or made by the service provider prior to the signature of the public invitation agreement will remain the intellectual property of the service provider (the “Background Intellectual Property”). The contracting authority and the ClimAware project will be granted the right to use the “Background Intellectual Property”, which will be integrated in the project's website as a plug-in, but shall not be authorized to grant sub-licenses.
f) The service provider will complete the work by 1 December 2020 (developed SEFC, integrated it into the ClimAware project website and carried out a testing phase during one-month period).
g) The service provider will provide technical assistance and take care of any technical corrections related to SEFC free of charge until the formal completion of the ClimAware project, i.e. by 31 December 2022.

4. Offer
The documentation of the offer consists of a fully completed form, which is an integral part of this public invitation, with all statements and the evidence required in the form.

The service provider submitting the offer shall, under criminal and material liability, guarantee that all information and documents provided in the offer are true and that the attached copies of the documents are identical to the originals. Otherwise, the service provider is liable to the contracting authority for any damage caused.

4.1 Language of the offer
The procedure of this public invitation is conducted in Slovene or English. All documents related to the offer must be in either Slovenian or English.

4.2 Validity of the offer
The offer must be valid at least until 31 December 2022. In exceptional circumstances, the contracting authority may request that the service providers extend the validity period of their offers for a certain additional period.

4.3 Costs related to the offer
All costs related to the preparation and submission of the offer shall be borne by the service provider.

5. Manner and deadline for submitting an offer
Interested service providers shall submit the documentation of the offer specified in point 4 of this public invitation in electronic form by sending it to the e-mail address info@imztr.si with the subject "Offer for the SEFC public invitation" by 5 October 2020 (24.00 CEST).

6. Opening of received offers and selection method
The contracting authority will open the received offers on 6 October 2020. The selection will take place in two rounds: in the 1st round, the contracting authority will review all offers received on time and select those that fully meet the requirements of the contracting authority. The selected service providers from the 1st round will be invited by the contracting authority to a personal presentation of their submitted offers. The first round of selection is expected to be completed by 8 October 2020, and the second round is expected to be completed by 14 October 2020. In the final selection, the contracting authority will select the most favourable service provider on the basis of the criteria set out in this invitation. The selection of the service provider is final when it is confirmed by the director of the contracting authority.

7. Informing about the selection of the service provider and concluding a contract with the selected provider

The service provider will be notified of the selection by e-mail, to the address of the contact person who will be listed in the offer documentation. The contract with the selected service provider is expected to be concluded by 15 October 2020.


APPLICATION FORM

3 The development of the website is not the subject of this public invitation.
4 For the process of integrating
SKEO into the project website, the service provider will cooperate with the contracting authority and their developer of the project website.